هیدروگرافی

این بخش با در اختیار داشتن تجهیزات کامل و بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب توانایی و اعلام آمادگی در زمینه های عمق یابی ، تهیه نقشه از کف دریاها و رودخانه ها و مطالعات جزر و مدی ، جریان سنجی حرکت آب و محاسبات و تهیه جداول مربوطه و پیاده کردن موقعیت سکوهای حفاری، چاههای نفت و گاز در دریا و نمونه برداری از کف دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها فعالیت می نماید.