فتوگرامتری پهپاد UAV (هواپیمای بدون سرنشین)

فتوگرامتری پهپاد UAV (هواپیمای بدون سرنشین)

 

در دهه اخیربا توجه به پیشرفت روزافزون وسایل و تجهیزات عکسبرداری و دوربین های هوایی و قابلیت ها و ظرفیت های جدید در زمینه پرواز از یک طرف و اتوماسیون و جایگزینی نرم افزارهای جدید به جای دستگاهها و تجهیزات مکانیکی قدیمی از طرف دیگر علم فتوگرامتری جایگاه ویژه ای در تهیه نقشه ها با دقت و سرعت بیشتر خصوصاً در عرصه ها و پهنه های وسیع یافته است.

 

اهم فعالیتهای گروه فتوگرامتری UAV

 

– توانایی و اعلام آمادگی در تبدیل عکسهای هوایی و ماهواره ای به نقشه و تهیه انواع نقشه های عکسی و رقومی از مناطق شهری و توپوگرافی و تهیه مدل ارتفاعی رقومی (DTM,DEM,DSM)
– توانایی و اعلام آمادگی در فتوگرامتری برد کوتاه و انجام خدمات سنجش از دور
– تهیه ارتوفتو و رفع جابجایی ناشی از اختلاف ارتفاع
– تبدیل عکسهای دیجیتال هوایی به نقشه
– انجام عملیات سرشکنی و مثلث بندی